Stichting

Wat is de seniorenraad

De Seniorenraad Gemert-Bakel is een overkoepelend overlegorgaan voor alle ouderengroepen en/of organisaties in de gemeente Gemert-Bakel, ook voor de niet georganiseerden.
Bij veel onderwerpen hanteert de Seniorenraad Gemert-Bakel niet strikt de definitie van 65+, maar het begrip senior (55+).
De organisaties die deelnemen aan de stichting vormen samen de Stichting. De samenstelling van deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van:
Seniorenvereniging KBO Gemert, KBO de Mortel, KBO Handel, KBO Elsendorp, KBO Bakel, KBO Milheeze, KBO de Rips en tevens vertegenwoordigers namens de 55-plussers, welke niet zijn aangesloten bij een van deze genoemde afdelingen.

seniorenraad-14-11-2016

De vergaderingen van de Seniorenraad Gemert-Bakel vinden 10 keer per jaar plaats op wisselende lokaties in Gemert-Bakel.  In de vergaderingen wordt informatie uitgewisseld over lopende zaken die ouderen betreffen op lokaal, provinciaal en landelijk gebied. Daarnaast worden ook sprekers uitgenodigd. Die geven uitleg over allerlei kwesties. De leden van de Seniorenraad kunnen die informatie weer doorgeven aan de achterban die zij vertegenwoordigen.


Wat doet de seniorenraad

De Seniorenraad behartigt de belangen van alle ouderen in Gemert-Bakel op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, sociale verbanden, cultuur, recreatie, sociaal- economische positie, verkeer, vervoer e.d.,al dan niet georganiseerd.
Zij brengt zowel gevraagd als ongevraagd advies uit.

De Seniorenraad adviseert individuele ouderen over de belangen op maatschappelijk en sociaal gebied door middel van huisbezoeken op eigen verzoek of  door middel van de jaarlijkse voorlichting uit gevoerd door de Senioren voorlichters.

In de gemeente vertegenwoordigt de Seniorenraad de diverse ouderen groepen en/of organisaties tijdens overleg met de verantwoordelijk wethouder, ambtenaren en in de WMO en cliëntenraad. De Seniorenraad spant zich in om de beleidsstukken van overheid en andere instanties te volgen,daarop in te spelen en waar nodig actie te nemen.  

Acties kunnen zijn contacten naar politieke partijen, zorginstellingen,woningcorporatie,vrijwilligersorganisaties en andere instanties zoals dorpsraden en wijkcomités en daarnaast ook naar de ouderen in de gemeente zelf(constructief-reactief).

Verder wil de seniorenraad een bekende organisatie zijn die luistert en zich inzet voor de behartiging van hun lokale collectieve belangen (pro-actief).