Stichting

Aanvraag hulp of ondersteuning WMO

Per 2015 is de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van kracht. In de wet is opgenomen dat ook de Jeugdzorg en de Participatiewet, met de daarbij behorende geldstromen (dat zijn de uitkeringen) naar de gemeente zijn overgeheveld. De gemeente moet dan gaan zorgen voor een passende invulling. Tot 1 januari 2017 werd de Wmo uitgevoerd door Peel 6.1. Vanaf 1 januari 2017 is de uitvoering weer een taak van de gemeente Gemert-Bakel.

De Wmo ondersteunt u of uw gezin in een eventuele moeilijke periode. We hebben het hier niet over langdurende zorg, dat is weer een ander verhaal. Dat valt onder de Wlz (Wet langdurige zorg). Wat is van belang als u onverhoopt gebruik zou moeten maken van de Wmo.

U gaat als volgt te werk:

U belt naar nummer (0492) 378500 of u neemt contact op met de Dorpsondersteuner uit uw wijk of dorp. Vervolgens wordt er met u een afspraak gemaakt met de Dorpsondersteuner. Als dit gesprek niet onmiddellijk tot een oplossing leidt volgt er een keukentafelgesprek met de Wmo consulent. In dit gesprek moet duidelijk worden hoe de vraag eventueel kan worden opgelost.

Bij de afspraak die u maakt met de Dorpsondersteuner en/of de WMO consulent is het van belang dat u tijdens dit gesprek niet alleen bent. Zorg dat één van uw kinderen/belangenbehartiger of bijvoorbeeld een Clientondersteuner of ouderenadviseur van uw KBO of Seniorenraad bij dat gesprek aanwezig is. Van het gesprek een verslag worden gemaakt, dat door u, na zorgvuldig nalezen, moet worden goedgekeurd. Let wel op dat er later geen correcties meer mogen worden gemaakt.

Als het gaat om een Wmo consulent worden na dat gesprek de gegevens onderzocht, compleet gemaakt en een beslissing genomen over de aanvraag. Hiervoor staat een periode van maximaal 6 weken. Na deze 6 weken heeft de bevoegde instantie 2 weken om een beslissing te nemen.

Wat is belangrijk?

Zorg, te allen tijde, dat er bij een aanvraag om hulp, in het kader van de Wmo, een verslag wordt gemaakt van het gesprek. Dit verslag moet door beide partijen worden ondertekend. Neem geen genoegen met een mondelinge afdoening, of dat er voorstellen worden gedaan voor informele zorg (buurvrouw of familie), u hebt dan geen mogelijkheid meer van beroep of beklag.

Controleer de doorlooptijd:

Wettelijk mag het onderzoek 6 weken duren en voor de beslissing mag twee weken worden gebruikt, wat die dan ook wordt. Bedenk echter wel, de gemeente heeft de plicht u een oplossing aan te bieden die of van algemene aard is, of valt in de categorie maatwerkvoorziening. Hoe dat maatwerk eruit moet gaan zien bepaalt de gemeente. Vandaar het belang dat het onderzoek dat gedaan is, ook op papier is vastgelegd.

Eigen bijdrage:

De algemene voorzieningen hebben een wettelijke eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is, het CAK bepaalt voor u de eigen bijdrage. Hieraan is wel een wettelijk maximum gesteld.

Voor maatwerkvoorzieningen en het woord zegt het al: MAATWERK, is geen eigen bijdrage wettelijk vastgesteld, maar bepaalt de gemeente wat uw bijdrage in de kosten is.

In dit traject is inkomen en vermogen van belang, maar niet maatgevend. Dit kan per gemeente worden vastgesteld. De wet schrijft voor hoe deze bijdrage wordt vastgesteld. De gemeente mag nooit een hogere wel een lagere bijdrage vaststellen.

Wat de wet wel zegt is dat de eigen bijdrage nooit hoger mag zijn dan de aanschafkosten van een eventueel hulpmiddel. Ook deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK.

Huishoudelijke ondersteuning:

Huishoudelijke ondersteuning (HO) valt onder de regeling van maatwerk, dus de eigen bijdrageregeling is van toepassing. Als deze hulp wordt toegewezen wordt hij u aangeboden door een zorgverlener. U mag die zelf kiezen uit de aanbieders die actief zijn in onze gemeente. Dit is hulp in natura. Hiervoor is een zorgplan nodig, dat door beiden, hulpvrager en zorgverlener, wordt opgesteld en ondertekend. Daarna moet het goedgekeurd worden door de Wmo consulent.

Met ingang van zorgperiode 1-1-2017 wordt de categorie-indeling HO aangepast en uitgebreid naar 3 categorieën, de definiëring per categorie is:

HO-basis reguliere schoonmaakwerkzaamheden
HO-plus reguliere schoonmaakwerkzaamheden in
combinatie met wasverzorging en/of regievoering
HO-extra Reguliere schoonmaakwerkzaamheden waarbij sprake is van:

a.       exceptionele inzet als gevolg van bijzondere problematiek en/of

b.      hands on inzet op het snijvlak van HO en begeleiding

 

Dit zijn de spelregels, zoals ze gelden in het kader van de Wmo, die vanaf 1 januari 2017 van kracht zijn.

De Seniorenraad heeft dan ook maar één advies: laat u goed voorlichten! Mocht u ondersteuning nodig hebben, vraag er gerust om bij uw KBO of de Seniorenraad en u wordt zeker geholpen.