Stichting

Cliëntondersteuning in de nieuwe wet Wmo 2015

 

Per 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Er zijn zorgtaken overgeheveld van de overheid naar de gemeenten. De gemeente is verplicht om cliëntondersteuning als kosteloze algemene voorziening te organiseren voor alle groepen burgers;

  • Cliëntondersteuning wordt hierbij als volgt omschreven: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Het doel is het verkrijgen van een integrale dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen en werk & inkomen;
  • Het gaat om het ondersteunen van de cliënt bij het regelen of verkrijgen van passende zorg en ondersteuning en vormen van kortdurende ondersteuning. Het kortdurend ondersteunen van mensen die verminderd zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld bij het oplossen van een vraag of situatie die zo complex is dat zij het niet zelf – of met hulp van hun omgeving – kunnen oplossen. Kortdurende cliëntondersteuning kan er toe leiden dat ondersteuning/zorg niet meer nodig is;
  • Iedere gemeente moet ervoor zorgen dat cliëntondersteuning als laagdrempelige voorziening beschikbaar is voor alle burgers. In het bijzonder voor cliënten en hun mantelzorgers die maatschappelijk ondersteuning nodig hebben of problemen hebben op andere terreinen binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld op het gebeid van wonen, onderwijs of schuldenproblematiek.

Onder Cliëntondersteuning vallen:

  • Cliëntenondersteuning bestaat in de praktijk uit verschillende soorten diensten, zoals het geven van informatie en advies, vraagverheldering, kortdurende ondersteuning, activering van de cliënt en diens netwerk, bemiddeling en verwijzing, hulp bij klachten en voorkomen van bezwaar en beroep;
  • Cliëntondersteuning kan zowel door professionele organisaties als door familie, vrienden en of vrijwilligers worden geboden. Voorbeelden van informele vormen van cliëntondersteuning zijn de Cliëntondersteuners (opgeleid door de VBOB) de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA)/Seniorenvoorlichters van de KBO’s/Seniorenraad, lotgenotencontact en ervaringsdeskundigen;
  • Het faciliteren van de informele cliëntenondersteuning en de aansluiting hiervan op de formele cliëntondersteuning vormen een belangrijk deel van het beleid voor cliëntondersteuning. Het faciliteren van informele cliëntondersteuning kan breed zijn: van ondersteunen van familie/netwerk tot het opleiden van ervarings- deskundigen
    Mocht u vragen hebben over Cliëntondersteuning, dan kunt een beroep doen op een van de VOA’s. Zij zijn graag bereid zij u verder te helpen.

u verder te helpen.