Stichting

Voorlichting

Voorgelicht zelfstandig.

voorlichtingInleiding:

De Seniorenraad Gemert-Bakel is van mening dat de gemeente Gemert-Bakel een goed beleid moet voeren voor de senioren: een beleid voor en door de senioren. Vandaar dat er een werkgroep is van goed opgeleide personen die voor de voorlichting zorg dragen. Deze werkgroep draagt de naam “Vitaal Grijs”. Het uitgangspunt is dat senioren zolang mogelijk zelfstandig wonen in een veilige omgeving aangevuld met welzijnsvoorzieningen.
Een goed beleid voor senioren, vanuit de Seniorenraad, is meer dan een beleidsvoorstel aanbieden aan de gemeente of de senioren hulp aanbieden vanuit seniorenvoorlichters. Een goed beleid wordt gedragen door de senioren zelf. De werkgroep van de Seniorenraad luistert naar de senioren en participeert in de besluitvorming.

Werkgroep Vitaal Grijs.

We leven in een samenleving waarin zelfredzaamheid, maatschappelijke deelname en eigen verantwoordelijkheid, sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007, een belangrijke plaats innemen.

In Gemert-Bakel zien we dat de gemeente de Seniorenraad als serieuze partner ziet, aangaande het seniorenbeleid. De werkgroep richt zich op het voorlichten van senioren, hoofdzakelijk op het gebied van sociale- en maatschappelijke aangelegenheden en de hierbij behorende uitvoerings- bepalingen. De werkgroep probeert problemen op dit gebied op te lossen, in samenwerking met de senioren, de Seniorenraad, de LEV-Groep en de gemeente.

De werkgroep heeft als speerpunt het voorlichten van alle senioren, om de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het welzijn te bevorderen.

Hoe wil de werkgroep Vitaal Grijs haar doelstellingen verwezenlijken?

De kaders waarbinnen de werkgroep Vitaal Grijs werkt is het ontwikkelen van zelfredzaamheid van de senioren. Een belangrijk uitgangspunt is een optimale maatschappelijke deelname, waarbij er ook een duidelijke verantwoordelijkheid ligt bij de senioren zelf. De senioren zullen zich hiervan bewust moeten worden en zullen ook zelf actief moeten worden en blijven: zoveel mogelijk participeren in plaats van alleen consumeren.

  • De werkgroep bestaat uit vier personen. Jaarlijks wordt een jaarprogramma opgesteld. Daarnaast draagt ze zorg voor de opleidingen en de bijscholingen van de bij de werkgroep behorende Seniorenvoorlichters/VOA’s
  • De werkgroep wordt professioneel ondersteund door een medewerker van de LEV groep (leven en verbinden). Het jaarprogramma wordt uitgedragen door de Senioren voorlichters.
  • De VOA’s hebben via het ROC of de KBO een gedegen opleiding gehad. Daarnaast is het ook mogelijk dat mensen met een andere genoten opleiding of bekwaamheid deel uit maken van deze groep.
  • De voorlichting van werkgroep geschiedt jaarlijks via huisbezoeken. Er wordt dan een uitvoerige uitleg verstrekt over wijzigingen en aanpassingen betreffende sociale- en maatschappelijke aangelegenheden en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.
  • Ook bestaat de mogelijkheid om rechtstreeks via de seniorenraad hulp of voorlichting aan te vragen met betrekking tot persoonlijke aangelegenheden.